Help us bless the people of Israel.

תיירות

סיור חקר התנ"ך

אירגון "גשרים למען השלום", פיתח תוכנית סיור ייחודית בישראל, המבוססת על חקר התנ"ך. נציגים מוסמכים של "גשרים למען השלום", מדריכים סיורים אלה, שאינם מהווים חופשה בלבד אלא גם מפגש פיזי ורוחני עם מציאות העבר, ההווה והעתיד של ישראל. אלפים כבר חוו את ישראל דרך סיורים אלה.

משלחות הזדהות

בעתות מלחמה, בזמן שתיירים נשארים בבית, אירגון "גשרים למען השלום" מביא נוצרים ויהודים לשמוע דברים מפי המנהיגים בארץ, לראות את המצב במו-עיניהם וללמוד כיצד לספר את הסיפור של ישראל.

פרוייקט Zealous (זכריה ח:2)

שאיפות המחלקה החדשה של גשרים למען השלום להגיע ולהשפיע על הדור הצעיר בין גילאי 18-30 באמצעות מסר על אהבת אלוהים ותמיכה בעם היהודי.

מרבז סיוע בירושלים

  • לסיוע בשפות העברית והספרדית

אליעזר שי קן, מנהל בנק המזון,רכש וקישורים.
1505 - 872 052

  • לסיוע בשפה הרוסית

מחלקת שי "ברוכים הבאים לארץ" לעולים חדשים
8491 - 678 02

המטה הבינלאמי ת.ד. 1093, ירושלים 91010
כתובת המשדר: רחוב שאול אדלר 7, ירושלים
טלפון: 5004 - 624 02
פקס: 6622 - 624 02
דואר אלקטרוני:
intl.office@bridgesforpeace.com
www.bridgesforpeace.com