Help us bless the people of Israel.

 

  • לעודד יחסיי תמיכה בעלי משמעות בין נוצרים ליהודים בישראל וברחבי העולם.
  • לחנך ולכוון נוצרים להזדהות עם ישראל, עם העם היהודי ועם היסודות המקראיים העבריים של אמונתנו הנוצרית.
  • לברך את ישראל ואת העם היהודי בישראל וברחבי העולם, על-ידי סיוע מעשי, פעולות התנדבות ותפילות.
  • להביא לתשומת לבם של מנהיגי ישראל והקהילה היהודית כולה אודות התפיסות האמיתיות של העולם הנוצרי.
  • לפעול נגד האנטישמיות ברחבי העולם ולתמוך בזכות האלוהית של ישראל להתקיים בארץ שנתן לה האל.

 

מרבז סיוע בירושלים

  • לסיוע בשפות העברית והספרדית

אליעזר שי קן, מנהל בנק המזון,רכש וקישורים.
1505 - 872 052

  • לסיוע בשפה הרוסית

מחלקת שי "ברוכים הבאים לארץ" לעולים חדשים
8491 - 678 02

המטה הבינלאמי ת.ד. 1093, ירושלים 91010
כתובת המשדר: רחוב שאול אדלר 7, ירושלים
טלפון: 5004 - 624 02
פקס: 6622 - 624 02
דואר אלקטרוני:
intl.office@bridgesforpeace.com
www.bridgesforpeace.com