×

Debit/Credit Payment

Credit/Debit/Bank Transfer

A Ray of Hope

 

  • לעודד יחסיי תמיכה בעלי משמעות בין נוצרים ליהודים בישראל וברחבי העולם.
  • לחנך ולכוון נוצרים להזדהות עם ישראל, עם העם היהודי ועם היסודות המקראיים העבריים של אמונתנו הנוצרית.
  • לברך את ישראל ואת העם היהודי בישראל וברחבי העולם, על-ידי סיוע מעשי, פעולות התנדבות ותפילות.
  • להביא לתשומת לבם של מנהיגי ישראל והקהילה היהודית כולה אודות התפיסות האמיתיות של העולם הנוצרי.
  • לפעול נגד האנטישמיות ברחבי העולם ולתמוך בזכות האלוהית של ישראל להתקיים בארץ שנתן לה האל.

 

Latest News