×

Debit/Credit Payment

Credit/Debit/Bank Transfer

A Ray of Hope

“גשרים למען השלום” הוא אירגון של נוצרים המאמינים בתנ”ך ותומכים בישראל. מרכז האירגון נמצא בירושלים. חברי האירגון פועלים לטיפוח קשרים בין נוצרים ליהודים בכל רחבי העולם באמצעות חינוך ומעשים פרקטיים המבטאים את אהבתו וחסדו של האל.

אנו שואפים לראות נוצרים ויהודים פועלים זה לצד זה למען הבנה טובה יותר ולמען ישראל בטוחה יותר.

אירגון “גשרים למען השלום” נוסד בשנת 1976 ומבקש ליטול על עצמו שליחות של תקוה ופיוס. באמצעות תכניות שונות בישראל וברחבי העולם, אנו נותנים לנוצרים הזדמנות לבטא באופן פעיל את אחריותם המקראית כלפי האל ולגלות נאמנות לישראל ולקהילה היהודית.

במשך זמן רב מדי החרישו הנוצרים. במשך זמן רב מדי נאלצה הקהילה היהודית להלחם את כל מלחמותיה לבדה. עתה הגיעה העת שאנשים ואירגונים נוצריים ישאו קולם למען העם אשר העניק לנו את התנ”ך.

Latest News