×

Debit/Credit Payment

Credit/Debit/Bank Transfer

A Ray of Hope

  • “גשרים למען השלום” מחוייב לא לפעול או לכפות, לשחד, לפתות, לתמרן, או ללחוץ על יהודים להמיר את דתם לנצרות ואיננו מתירים מעשים שכאלה מצד מתנדבינו. אנו מחויבים לחוקי מדינת-ישראל לרבות סעיפים 174א’ ו- 175ב’ לחוק העונשין של המדינה.
  • אנו מייצגים נוצרים התומכים בישראל מבחינה כספית ובאמצעות מאמצי הסברה.
  • אנו מעודדים ואף מביאים תיירות לישראל.
  • אנו ניצבים לימין ישראל מתוך הזדהות, בימים טובים ובימים קשים כאחד.
  • אנו מביעים חרטה עמוקה על הסבל שנגרם ליהודים כתוצאה מאנטישמיות נוצרית. אנו מתחייבים לפעול ללא לאות בקרב הקהילייה הנוצרית בכל רחבי העולם על-מנת להאבק בדוקטרינות הכוזבות של תיאולוגית ההמרה ושל העליונות הנוצרית. אנו מלמדים נוצרים את האמת שבברית הנצחית של האל עם העם היהודי, לרבות הבטחתו להנחיל לעם ישראל את ארץ-ישראל כביטוי לברית נצחית זו.
  • אנו מתחייבים לנהל את חיינו כמופת לנצרות האמתית, להפגין אהבה, שמחה , שלום, סבלנות, עדינות, טוב-לב, אמונה, ענווה ומתינות, כפי שכתבי הקודש מורים לנו.
  • אנו מאמינים שכאשר אנו מברכים את ישראל, נבורך גם אנו על-פי הכתוב בבראשית י”ב:3

Latest News