Help us bless the people of Israel.

  • "גשרים למען השלום" מחוייב לא לפעול או לכפות, לשחד, לפתות, לתמרן, או ללחוץ על יהודים להמיר את דתם לנצרות ואיננו מתירים מעשים שכאלה מצד מתנדבינו. אנו מחויבים לחוקי מדינת-ישראל לרבות סעיפים 174א' ו- 175ב' לחוק העונשין של המדינה.
  • אנו מייצגים נוצרים התומכים בישראל מבחינה כספית ובאמצעות מאמצי הסברה.
  • אנו מעודדים ואף מביאים תיירות לישראל.
  • אנו ניצבים לימין ישראל מתוך הזדהות, בימים טובים ובימים קשים כאחד.
  • אנו מביעים חרטה עמוקה על הסבל שנגרם ליהודים כתוצאה מאנטישמיות נוצרית. אנו מתחייבים לפעול ללא לאות בקרב הקהילייה הנוצרית בכל רחבי העולם על-מנת להאבק בדוקטרינות הכוזבות של תיאולוגית ההמרה ושל העליונות הנוצרית. אנו מלמדים נוצרים את האמת שבברית הנצחית של האל עם העם היהודי, לרבות הבטחתו להנחיל לעם ישראל את ארץ-ישראל כביטוי לברית נצחית זו.
  • אנו מתחייבים לנהל את חיינו כמופת לנצרות האמתית, להפגין אהבה, שמחה , שלום, סבלנות, עדינות, טוב-לב, אמונה, ענווה ומתינות, כפי שכתבי הקודש מורים לנו.
  • אנו מאמינים שכאשר אנו מברכים את ישראל, נבורך גם אנו על-פי הכתוב בבראשית י"ב:3

מרבז סיוע בירושלים

  • לסיוע בשפות העברית והספרדית

אליעזר שי קן, מנהל בנק המזון,רכש וקישורים.
1505 - 872 052

  • לסיוע בשפה הרוסית

מחלקת שי "ברוכים הבאים לארץ" לעולים חדשים
8491 - 678 02

המטה הבינלאמי ת.ד. 1093, ירושלים 91010
כתובת המשדר: רחוב שאול אדלר 7, ירושלים
טלפון: 5004 - 624 02
פקס: 6622 - 624 02
דואר אלקטרוני:
intl.office@bridgesforpeace.com
www.bridgesforpeace.com